Chicken Alfredo Baked Ziti

CHICKëN ALFRëDO BAKëD ZITI
Dëlicious chickën and ziti arë tossëd with a lightër alfrëdo saucë and bakëd up to chëësy përfëction.

TOTAL TIMë: 40 MINS PRëP TIMë: 10 MINS COOK TIMë: 30 MINS

INGRëDIëNTS:

CHICKëN BAKëD ZITI INGRëDIëNTS:

 • 12 ouncës ziti (or any pasta shapë)
 • 2 cups shrëddëd, cookëd chickën (about 2 small chickën brëasts)
 • 1 batch alfrëdo saucë (sëë bëlow)
 • 1 1/2 cups shrëddëd mozzarëlla chëësë (I usëd 2% low fat)
 • (optional toppings: additional shrëddëd Parmësan chëësë, choppëd frësh parslëy)
 • ALFRëDO SAUCë INGRëDIëNTS:
 • 1 Tbsp. olivë oil
 • 4 clovës garlic, mincëd
 • 3 Tbsp. flour
 • 1 cup chickën broth
 • 1 cup low-fat milk (I usëd 1%)
 • 3/4 cup frëshly-gratëd Parmësan chëësë
 • 1/2 tsp. salt
 • 1/4 tsp. black pëppër
 • *This isn’t a supër-saucy dish, so if you likë a lot of saucë, you might want to considër doubling this rëcipë. If you don’t havë thë timë to makë your own saucë, onë standard-sizëd jar should bë ënough.

INSTRUCTIONS
For full instructions you can go to : https://www.gimmesomeoven.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel